Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden

Wereldballen heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site te wijzigen behoudens de wettelijke voorwaarden.

2. Overeenkomst

De overeenkomst tussen u en Wereldballen komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst bij Wereldballen. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres. Wereldballen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen voor de bestelling. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3. Transport

Wereldballen besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling.  Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan Wereldballen hierop geen invloed meer uitoefenen. Wereldballen kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Voor klachten en/of opmerkingen kan u natuurlijk wel terecht via .

4. Beschadiging en risico bij Transport

Eventuele problemen tijdens het transport van uw bestelling (beschadiging of verlies) dienen binnen de 8 dagen uitsluitend via  gemeld te worden. Elk geval wordt door Wereldballen afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.

5. Leveringstermijn

De levertijd bedraagt maximum 3 à 4 werkdagen. Op de verzendingspagina van uw bestelling kan u kiezen uit verschillende opties. De opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft Wereldballen het recht om de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

6. Betaling

Betalen gebeurt via overschrijving op rekeningnummer BE45 7512 0916 6089. Gebruik je bestelnummer als betalingsreferentie. Je bestelling wordt verzonden als wij de betaling ontvangen hebben. Je wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

7. Klachten en/of opmerkingen

Mocht u niet tevreden zijn over uw bestelling, kan je terecht via .

8. Prijzen

Alle door Wereldballen aangeboden prijzen van artikelen zijn incl. BTW.

9. Gegevensbeheer en Privacy

Wereldballen houdt zich volledig aan de Belgische en Europese wetgeving betreffende grensoverschrijdende verkopen per post en op afstand. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Wereldballen. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot een verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen via . Wij houden ons volledig aan de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

10. Correspondentie Wereldballen

Alle correspondentie over deze voorwaarden gebeurt rechtstreeks met Wereldballen via .

11. Geschillen

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door Wereldballen worden afgeweken.